Pindaan Fatwa Tentang Ajaran Ahmadiah/Qadiani

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 31(1) dan seksyen 32 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989, Mufti bagi Negeri Selangor, selepas berbincang dengan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’, meminda fatwa yang disiarkan pada 24hb September 1988 dengan memasukkan selepas perenggan 2 dalam Jadual perenggan yang berikut :

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com